De algemene voorwaarden van Beter op Orde, uw personal organizer in regio Leiden. Algemene voorwaarden

Beter op Orde, Personal Organising
Leiden, 2014

Artikel1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten van of met Beter op Orde en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
a. De kosten van het intakegesprek (25 euro) worden alleen in rekening gebracht als na dit gesprek geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Beter op Orde. Na het intakegesprek van ± 1 uur wordt een vrijblijvende offerte gemaakt welke na 30 dagen vervalt tenzij anders aangegeven.
b. Offertes zijn gebaseerd op de bij Beter op Orde beschikbare informatie.
c. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Beter op Orde is ontvangen.
d. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. In alle gevallen worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening gebracht met uitzondering van artikel 10 c.
e. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Beter op Orde dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

Artikel 3. GEGEVENS TE VERSTREKKEN DOOR DE OPDRACHTGEVER.
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Beter op Orde al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat, desgevraagd, kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat opdrachtgever en eventuele medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

Artikel 4. WIJZE VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
a. Beter op Orde zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. Beter op Orde bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.
c. Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

Artikel 5. GEHEIMHOUDING
a. Beter op Order is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
b. In geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Beter op Orde zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Beter op Orde gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Beter op Orde zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Beter op Orde niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6. DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN
a. Alle tarieven zijn inclusief BTW
b. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
c. De tariefsaanpassing zal per 1 december van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
d. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent volgens de gebruikelijke tarieven van Beter op Orde.
e. De werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Beter op Orde gebruikelijke methoden.
f. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat Beter op Orde reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.
g. In overleg kunnen materialen benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Beter op Orde worden aangeschaft op kosten van de opdrachtgever.
h. Beter op Orde heeft het recht aan het einde van iedere week (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie voor de in die week verrichte werkzaamheden te doen toekomen.

Artikel 7. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, inclusief BTW, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.
b. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Beter op Orde haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijkekosten welke met het incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
a.Beter op Orde heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Beter op Orde is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Beter op Orde. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Elke aansprakelijkheid van Beter op Orde voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. DUUR EN BEËINDIGING
a. Een overeenkomst voor een organising-traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Beter op Orde heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d. Beter op Orde is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

Artikel 10. TEKORTKOMINGEN – AFSPRAKEN VERZETTEN
a. Beter op Orde behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Beter op Orde behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organising, coaching en persoonlijke groei zich aanbieden.
c. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Beter op Orde gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle door Beter op Orde geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
b. Bij niet betaling heeft Beter op Orde het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daar toe medewerking te verlenen.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Beter op Orde zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Beter op Orde. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Beter op Orde deze verhalen op de opdrachtgever.
e. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Beter op Orde worden gebruikt zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

Artikel 12. KLACHTENPROCEDURE
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Beter op Orde. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beter op Orde in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Beter op Orde de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beter op Orde slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.